highrisk
Race Horse # Prize
1 AQU - 6 NORTH SIDE 13 --
2 WO - 5 Strike the Top 7 --
3 AQU - 7 STORM PROPHET 1 $12.40
4 WO - 6 Finalist 2 --
5 AQU - 8 DARK MONEY 2 --
6 WO - 7 Keen Artie 1 $16.40
7 AQU - 9 DISCIPLANARIAN 2 --
8 WO - 8 Gamble's Candy 7 --
9 WO - 9 Hollywood Hideaway 2 --
Total $28.80